О сорте винограда Византия

Виноград сорту візантія: опис, фото

 • Відміну від Страшенского
  • Про виноград Страшенского
  • Відмінності
 • Про сорт Візантія
  • Характеристика
  • Плюси
 • Як вирощувати

Вибрати сорт винограду важко т. к. їх занадто багато. У кожного свої плюси і мінуси. Сьогодні ми поговоримо про виноград Візантія.

Виноград Візантія вирощується вже більше 30 років

Відміну від Страшенского

Садівники кажуть про те, що цей Візантія за характеристиками нагадує сорт Страшенского. Він відомий вже більше 30 років, і є одним з найкращих гібридів винограду.

Про виноград Страшенского

Сорт Страшенского був виведений в 80-их роках двадцятого століття Журавльовим М. С. Його інша назва – Консул. Кущ винограду може бути сильнорослою, і середньорослих, лоза виростає до 2 м. Грона винограду вражають розмірами, важать від одного до півтора кілограм, ягоди – великі, від 8 до 14 р. Вони темного кольору, чорні. Його відносять до середньораннім сортам, які визрівають за сто тридцять – сто сорок п’ять днів. Ягоди у нього соковиті, м’ясисті, скоринка у них тонка. Їх смак був оцінений на 8 балів з 10 можливих. З куща збирають до 30 кг ягід, а при вирощуванні в промислових масштабах – 250 центнерів з гектара. Зберігаються не довго, не переносять тривалу транспортування. В цьому відношенні Візантія краще.

Виноград Страшенський за своїми характеристиками схожий з Візантією

Відмінності

Характеристики цих двох сортів так схожі, що садівники переконані, що ягоди в них не просто схожі, а повні копії. На думку багатьох цей виноград такий схожий, що розрізняти їх не має сенсу. Але відмінності є:

 • Візантія більш стійка, ніж Страшенкий.
 • Він набагато краще запилюється.
 • У цього сорту вище морозостійкість.
 • Ягоди у нього набагато смачніше. Це дуже важливо, адже ягоди і є та мета, до якої прагне садівник, висаджуючи виноград. У Візантії немає тієї кислинки, яка присутня у Страшенского.
 • У Сташенского листя рослини більш розсічені і з зворотного боку коронка гладка, не опушена. У Візантії є легке опушення.
 • Сила росту у неї слабкіше.

Про сорт Візантія

Умовно всі сорти ділять на чотири групи:

 • Столові, призначені для вживання в їжу.
 • Винні, вже зрозуміло з назви, для чого вони потрібні.
 • Для соку.
 • Для ізюму.

Характеристика

Сорт Візантія відносять до їдальні формі винограду. Одне є середньостиглим рослиною, термін дозрівання якого – сто двадцять – сто тридцять днів. Кущі винограду сягають величезних розмірів, т. к. він сильнорослий. Сам кущ потужний, відрізняється якісним визріванням лози. Квітка у рослини двостатева, тому з запиленням проблем не буде. Грона – помірної щільності, великі, витягнуті, одна гроно може важити до одного кілограма, середня вага – 800 – 1000 р. На них видно соковиті великі ягоди чорного кольору. Вони відрізняються особливим смаком, без кислинки. Кожна ягідка в середньому важить 9-12 р. Їх м’якоть солодка, соковита.

Виноград сорту Візантія дає грона середньою вагою 1 кг

Плюси

Плюси цього сорту:

 • Морозостійкий. Витримує морози до мінус двадцять чотирьох градусів, що плюс для винограду, виноград все ж воліють рости в теплі.
 • Рідко хворіє. У нього стійкість до хвороб.
 • Зберігається і транспортується. Цей виноград має чудовий товарний вигляд. Її на ринку купують краще всіх чорно забарвлених. До того ж вона прекрасно зберігається і не псується при транспортуванні

Як вирощувати

Садять живці винограду на південній стороні ділянки, там, де немає високих дерев. Висаджують його восени або навесні. Садять саме живці, які легко виростають до стану материнської лози. Виноград необхідно регулярно поливати, не забуваючи про підгодівлі. Корисні для нього органічні добрива.

Кожен рік потрібно правильно формувати кущ, для чого його підрізають, обламують старі гілки і прищипують. Доглянуте рослина менше хворіє.

Вирощувати це рослиною не складно. Воно урожайне, стійке до хвороб, тому рекомендовано багатьма, як один з кращих сортів, нехай і не нові, зате перевірених і популярних. Росте на багатьох садових ділянках.

О сорте винограда Византия

Выбрать сорт винограда трудно т.к. их слишком много. У каждого свои плюсы и минусы. Сегодня мы поговорим о винограде Византия.

Виноград Византия выращивается уже более 30 лет

Отличие от Страшенского

Садоводы говорят о том, что этот Византия по характеристикам напоминает сорт Страшенского. Он известен уже более 30 лет, и является одним из лучших гибридов винограда.

О винограде Страшенского

Сорт Страшенского был выведен в 80-ых годах двадцатого века Журавлевым М.С. Его другое название – Консул. Куст винограда может быть сильнорослым, и среднерослым, лоза вырастает до 2 м. Грозди винограда впечатляют размерами, весят от одного до полутора килограмм, ягоды – большие, от 8 до 14 г. Они темного цвета, черные. Его относят к среднеранним сортам, которые вызревают за сто тридцать – сто сорок пять дней. Ягоды у него сочные, мясистые, корочка у них тонкая. Их вкус был оценен на 8 баллов из возможных 10. С куста собирают до 30 кг ягод, а при выращивании в промышленных масштабах – 250 центнеров с гектара. Хранятся не долго, не переносят продолжительную транспортировку. В этом отношении Византия лучше.

Виноград Страшенский по своим характеристикам схож с Византией

Отличия

Характеристики этих двух сортов так похожи, что садоводы уверены, что ягоды у них не просто похожи, а полные копии. По мнению многих этот виноград так похож, что различать их не имеет смысла. Но отличия есть:

 • Византия более устойчивая, чем Страшенкий.
 • Он намного лучше опыляется.
 • У этого сорта выше морозостойкость.
 • Ягоды у него намного вкуснее. Это очень важно, ведь ягоды и есть та цель, к которой стремится садовод, высаживая виноград. У Византии нет той кислинки, которая присутствует у Страшенского.
 • У Сташенского листья растения более рассеченные и с обратной стороны коронка гладкая, не опушенная. У Византии есть легкое опушение.
 • Сила роста у нее слабее.

О сорте Византия

Условно все сорта делят на четыре группы:

 • Столовые, предназначенные для употребления в пищу.
 • Винные, уже понятно из названия для чего они нужны.
 • Для сока.
 • Для изюма.

Характеристика

Сорт Византия относят к столовой форме винограда. Одно является среднеспелым растением, срок созревания которого – сто двадцать – сто тридцать дней. Кусты винограда достигают огромных размеров, т.к. он сильнорослый. Сам куст мощный, отличается качественным вызреванием лозы. Цветок у растения обоеполый, поэтому с опылением проблем не будет. Грозди – умеренной плотности, крупные, вытянутые, одна гроздь может весить до одного килограмма, средний вес – 800- 1000 г. На них видны сочные крупные ягоды черного цвета. Они отличаются особым вкусом, без кислинки. Каждая ягодка в среднем весит 9-12 г. Их мякоть сладкая, сочная.

Виноград сорта Византия дает грозди средним весом 1 кг

Плюсы

Плюсы этого сорта:

 • Морозостойкий. Выдерживает морозы до минус двадцать четырех градусов, что плюс для винограда, виноград все же предпочитают расти в тепле.
 • Редко болеет. У него устойчивость к болезням.
 • Хранится и транспортируется. Этот виноград имеет отличный товарный вид. Ее на рынке покупают лучше всех черно окрашенных. К тому же она прекрасно хранится и не портится при транспортировке

Как выращивать

Сажают черенки винограда на южной стороне участка, там, где нет высоких деревьев. Высаживают его осенью или же весной. Сажают именно черенки, которые легко вырастают до состояния материнской лозы. Виноград необходимо регулярно поливать, не забывая о подкормках. Полезны для него органические удобрения.

Каждый год нужно правильно формировать куст, для чего его подрезают, обламывают старые ветки и прищипывают. Ухоженное растение меньше болеет.

Выращивать это растением не сложно. Оно урожайное, стойкое к болезням, поэтому рекомендовано многими, как один из лучших сортов, пусть и не новых, зато проверенных и популярных. Растет на многих садовых участках.

Виноград «Византия», описание сорта с фото и видео

Новая гибридная форма на основе «Страшенского» — это виноград «Византия». Гибрид заслужил положительные характеристики и распространился среди виноградарей за довольно короткое время. Очень похожая внешне на материнскую форму с более ранними сроками созревания и повышенной устойчивостью к заболеваниям. Подробное описание винограда «Византия» с фото дано в нашей статье ниже.

История создания

Гибридная форма «Византия» народной селекции является улучшенным вариантом гибрида «Страшенский». Точно неизвестно имя автора этой формы и формула, по которой она создавалась. Однако, несмотря на скептические высказывания некоторых виноградарей утверждающих, что это одна и та же форма, все-таки различия у «Страшенского» и «Византии» есть.

Ботаническое описание

Виноград «Византия» столовый, среднераннего срока созревания. Вегетационный период длится 120-130 дней. Гибрид проявляет отличную стрессоустойчивость, является лидером среди засухоустойчивых сортов, крупноплодный, урожайный, с хорошим вкусом. В южных регионах выращивается как неукрывной.

Формирование куста и лозы:

Куст «Византии» обладает хорошей силой роста. Ежегодный прирост стеблей 4-6 метров. Сезонное вызревание древесины лоз имеет высокие показатели и составляет 80-90%. Побегов и пасынков дает много.

Лист у «Византии» темный, преимущественно средних размеров, складчатый, с тыльной стороны гладкий или с небольшой опушкой.

Обрезка растению нужна средняя или короткая. Оставляют по 5-6 рожков с глазками. Нагрузка кустов 20 плодовыми почками является оптимальной. Во время формирования кистей удаляют каждую третью с плодовой стрелки, так как сорт имеет большие грозди, и перегрузка куста приведет к увеличению периода созревания винограда.

Читайте также:  Гибридный багровый виноград: описание сорта, уход, посадка

Форма «Византия» имеет обоеполое строение цветка, хорошо опыляется. Не подвержен горошению.

Кусты винограда «Византия» морозостойкие, выдерживают -24-25 градусов. Урожайность 20-30 килограммов с куста.

Характеристика гроздей:

На кустах формируются длинные грозди по 30-40 см, некоторые из них достигают 50 сантиметров. Вес разный: от 700 до 1500, а иногда достигает 3500-4000 граммов. По форме гроздь как удлиненный цилиндр, состоит из трех примерно равных частей. Вызревание в них проходит равномерно. Верхняя часть кисти немного толще остальных, ягоды в ней, как правило, вызревают первыми. Средняя часть обычно прорежена и в ней меньше ягод. Нижняя часть грозди иногда запаздывает с созреванием, хотя ягод в там больше чем в середине. Кисти средней плотности.

Чтобы ускорить созревание гроздей и улучшить их товарный вид их подрезают во время цветения, удаляя нижнюю треть грозди.

Описание ягод:

Ягоды «Византия» крупные, шаровидной или эллипсоидной формы, выровнены в кисти. Диаметр может быть 2,4-3,2 сантиметра. Вес ягодки тоже варьирует от 8 до 15 граммов, в среднем 12 грамм. Цвет от темного фиолетового до черного с белым пруиновым налетом. Сама мякоть светлая, хрустящая, сладкая, сочная. Косточки, их от 2 до 4 в каждой ягоде, легко разжевываются. Покрыты ягоды тонкой шкуркой, которая ярко окрашивает сок в рубиновый цвет при раздавливании. Она очень хорошо спасает виноградины от засухи и не сморщивается. Однако тонкая шкурка не может защитить от частых осенних дождей и ягода трескается, когда непогода затягивается.

Вкус у «Византии» не содержит муската, обычный, но приятный и гармоничный, в стадии полной спелости – с фруктовыми нотками. Сахаронакопляемость 17-19%, при кислотности 5-6 г/л. Дегустационная оценка 8 баллов.

Виноград «Византия» подвержен нападению птиц, пчел и ос, поэтому его гроздья помещают в мешочки из мелкосетчатого материала или из марли в начале периода окрашивания ягод.

Технические характеристики и товарность формы:

Сорт «Византия» предназначен для употребления в сыром виде и очень хорош как столовый. Также в ягодах достаточно сока, поэтому из него можно готовить вино, а также соки, компоты и другие заготовки.

Товарность у «Византии» хорошая. Он обладает большими гроздями, средний вес которых 1,0+ кг и красивой крупной ягодой с гармоничным вкусом. Пользуется спросом на рынке. Можно транспортировать на далекие растояния.

Болезни и профилактика

Гибридная форма «Византия» устойчива к таким заболеваниям лозы, как милдью и филоксера, проявляет среднюю устойчивость к оидиуму и часто становится жертвой насекомых и грибковых инфекций винограда. Поэтому основное внимание следует уделять противогрибковой профилактике и обработке инсектицидами.

Особенности ухода за сортом

Выделим особенности ухода за сортом «Византия»:

 • Высадку нового растения в грунт нужно проводить весной.
 • Нагрузка на отдельный куст не более 20 плодовых почек.
 • Противогрибковые опрыскивания лозы после каждого дождя.
 • Обязательно нормирование количества кистей по 1-2 на побеге.
 • Обламывание ненужных побегов, появившихся из прикорневой и стволовой части стебля, чтобы питание не уходило на них за счет гроздей.
 • Также необходимо прищипывание длины гроздей на одну треть во время цветения.
 • Прищипывание пасынков на 1-2 листочка, особенно в районе гроздей.
 • Чеканка кустов в августе, примерно за месяц до полного созревания ягод, чтобы успела вызреть лоза.
 • Начинающие окрашиваться грозди необходимо защищать от летающих насекомых и птиц.
 • В холодных регионах нужно укрывать на зиму.

Сводная таблица характеристик гибридной формы

Сорт«Византия»
МорозостойкостьПовышена до -24-25’С, в холодных регионах требует укрытия
Устойчивость к болезнямУстойчив к милдью и филоксере – 5 баллов.
Средняя устойчивость к оидиуму -3 балла.
Средняя устойчивость к грибковым инфекциям винограда.
ГорошениеРедко при перегрузках куста
Содержание сахараОтличное ,17-19%
АроматГармоничный с фруктовыми нотками, без муската
Сырье для винада
Употребление в сыром видеда, столовый сорт
Транспортабельные свойстваСредний уровень, выдерживает перевозку на короткие расстояния
Прихотливость к землеПлодородные песчаные почвы. Не терпит близость грунтовых вод.
Урожайность20-40 килограммов с куста
Окрастемный фиолетовый, до черного с белым пруиновым налетом

Отличия «Византии» от «Страшенского»

Отличаются эти два гибрида незначительно по некоторым позициям, и это только подтверждает их прямое родство:

 • «Византия» отличается более ранним сроком созревания. Она готова уже в конце августа — начале сентября.
 • В отличие от «Страшенского» кислинка в кожице «Византии» не чувствуется.
 • Мякоть «Византии» более густая, ягода хрустит и меньше подвержена растрескиванию.
 • Устойчивость к грибковым инфекциям выше, чем у «Страшенского».

Виноград сорта византия описание фото

История создания

Гибридная форма «Страшенский» (ударение на «е») создавалась в НИИ Виноградарства и Виноделия Молдовы и является результатом планомерной работы группы сотрудников НПО «Виерул»:М. С. Журавеля, Г. М. Борзиковой, И. П. Гаврилова, Н. И. Гузуна. Испытания новой формы проводились близ города Страшены, по названию которого она и была впоследствии именована.

Перед селекционерами стояла задача вывести устойчивый к засухам и высоким летним температурам сорт, обладающий высоким сахаронакоплением и крупной ягодой. С этими задачами ученые справились отлично, в результате появился сорт «Страшенский» именуемый также «Консул».

Ботаническое описание

Виноград «Белый великан» столовый сорт, среднераннего срока созревания. До первого сбора готовых гроздей проходит115-125 дней от начала распускания почек. Морозы до -22 градусов этому винограду не страшны. В южных регионах гибрид выращивается открытым способом и на зиму тоже не укрывается от мороза.

Виноград «Страшенский»столовый, среднего срока созревания. Вегетационный период длится 140-150 дней. Гибрид проявляет отличную стрессоустойчивость, является лидером среди засухоустойчивых сортов, крупноплодный, урожайный, с хорошим вкусом. В южных регионах выращивается как неукрывной.

Гибридная форма «Талисман» получена при селекции из родительской пары «Фрумоаса Албэ» и «Восторга». Виноград среднего срока созревания, имеет вегетационный период 130-140 дней и готов к сбору в первой декаде сентября. Наилучшие вкусовые качества проявляются у него после двух- или трехнедельной выдержки на кустах, после максимального набора сахаров.

Характеризуется «Талисман» однополым женским типом цветения, поэтому часто подвержена горошению и требует дополнительного опыления.

Гибрид как засухо- ,так и морозоустойчивый, выдерживает -25 градусов. В южных регионах выращивается как неукрывной сорт.

Куст «Белого Великана» быстро растет и развивает свою древесину. Сезонное вызревание древесины лоз имеет высокие показатели и составляет 80-90%. Растение нуждается в тщательном уходе, так как дает много побегов и пасынков.

Лист у «Белого Великана» темный, преимущественно средних размеров, складчатый, с тыльной стороны гладкий или с небольшой опушкой.

Обрезка «Белому великану» нужна средняя или короткая. Оставляют по 5-6 рожков с 4-6 глазками. Нагрузка кустов 20 плодовыми почками является оптимальной. Длинные тяжелые грозди этого гибрида очень хорошо вызревают, если оставлять на каждом побеге по одной кисти. Больше двух кисточек на одном побеге затягивают сроки созревания урожая со всего куста более, чем на месяц. Еще один минус перегрузок — это плохое вызревание древесины и потеря урожайности растения на будущий год.

Форма «Белый великан» имеет обоеполое строение цветка, хорошо опыляется и не горошит.

Куст имеет большую силу роста. Лоза вытягивается за сезон до 5 метров и больше, дает много пасынков и побегов. Вызревание древесины очень хорошее 80-85%. Обязательно проводится чеканка лозы, причем не позднее, чем за 2-3 недели до сбора урожая.

Особенностью сорта «Талисман» является то, что лоза любит длинную обрезку. Оптимально обрезать ветви на 14-18 почек. Примерно на кусте оставляют по 6-8 лоз. Нагрузка на куст 60-65 плодовых глазков.

Листья среднего размера, темные, пятиконечные, сильно изрезанные по краю. Тыльная сторона листа гладкая или с небольшой опушкой, а наружная мелкопещеристая.

Куст формирует много завязей, поэтому следует проводить на нем нормирование кистей, оставляя по 2-3 на плодовом побеге и удаляя все остальные.

Куст «Страшенского» обладает высокой силой роста. Ежегодный прирост стеблей 5-7 метров. Сезонное вызревание древесины лоз имеет высокие показатели и составляет 80%. Побегов и пасынков дает много. Эти качества делают его очень выгодным для подвоя других сортов.

Лист у «Страшенского» темный, преимущественно средних размеров, слабоскладчатый, имеет небольшую белую опушку с тыльной стороны.

Обрезка растению нужна средняя или короткая. Оставляют по 5-6 рожков с глазками. Нагрузка кустов 20 плодовыми почками является оптимальной. Вовремя формирования кистей удаляют каждую третью с плодовой стрелки, так как сорт имеет большие грозди, и перегрузка куста приведет к повышению заболеваемости и потере урожайности.

Форма «Консул» имеет обоеполое строение цветка, хорошо опыляется. Горошит этот гибрид, если не проводить нормирование кистей. Кусты винограда «Страшенский» морозостойкие, выдерживают -24-25 градусов. Урожайность 20-25 килограмм с куста.

На кустах формируются длинные грозди по 30-40 см, некоторые из них достигают 50 сантиметров. Вес разный: от 700 до 1500, а иногда достигает 3500-4000 граммов. По форме гроздь как удлиненный цилиндр, состоит из трех примерно равных частей.

Вызревание в них проходит неравномерно. Верхняя часть кисти немного толще остальных, ягоды в ней, как правило, вызревают первыми. Средняя часть обычно сильно прорежена и в ней меньше всего ягод. Нижняя часть грозди всегда запаздывает с созреванием, хотя ягод в там больше чем в середине.

Кисти средней плотности.

Чтобы ускорить созревание гроздей и улучшить их товарный вид их подрезают во время цветения, удаляя нижнюю треть грозди.

Гроздь у «Талисмана» красивая, конической формы с лопастями, плодоножка удлиненная. Кисть умеренной плотности или рыхлая, длиной 20-30 сантиметров. Весит в среднем 0,5 — 1,2 килограмма, иногда достигает 2,0 килограммов.

Ягоды в кисти редко выровнены по размеру, округлой оливовидной формы. Длина порядка 25-40 миллиметров, ширина – 20-30 миллиметров. Виноградины достигают веса 14-25 граммов. Окрас ягод от бело-зеленого до, янтарно-желтого.

Виноград «Белый великан» выкармливает очень «богатые» гроздья, длина которых по 30-40 см, некоторые из них еще длиннее. Вес может варьировать от 700 до 1500, а иногда достигает 2000 граммов. Форма кисточек напоминает удлиненный конус, по сторонам обычно разрастаются по два крылышка. Состоит кисть из трех примерно равных частей.

Вызревание в них проходит равномерно. Верхняя часть кисти немного толще остальных, ягоды в ней, как правило, вызревают первыми. Средняя часть обычно прорежена и в ней меньше ягод. Нижняя часть грозди иногда запаздывает с созреванием. Кисти средней плотности или плотные, но ягоды не давятся в грозди.

Ягоды «Консула» крупные, шаровидной формы, выровнены в кисти. Диаметр может быть 2,5-3,2 сантиметра. Вес ягодки тоже варьирует от 8 до 15 граммов. Цвет от темного фиолетового до черного с белым пруиновым налетом. Сама мякоть светлая, сочная, сладкая, желейная.Косточки, их от 2 до 4 в каждой ягоде, легко разжевываются.

Вкус у «Страшенского» не содержит муската, обычный, но приятный и гармоничный,в стадии полной спелости – с фруктовыми нотками. Сахаронакопляемость 17-19%, при кислотности 6-7 г/л. Дегустационная оценка 8 баллов.

Виноград «Консул» подвержен нападению птиц, пчел и ос, поэтому его гроздья помещают в мешочки из мелкосетчатого материала или из марли в начале периода окрашивания ягод.

Ягоды «Белого Великана» крупные, шаровидной или эллипсоидной формы, выровнены в кисти. Диаметр может быть 2,8-3,3 сантиметров. Вес ягодки варьирует от 8 до 15 граммов, в среднем 12 грамм. Цвет зеленовато-желтый с белым пруиновым налетом. Сама мякоть светлая, хрустящая, сладкая, сочная. Косточки, их от 2 до 4 в каждой ягоде, легко разжевываются.

Вкус у «Белого Великана» не содержит муската, обычный, но приятный и гармоничный, в стадии полной спелости – с фруктовыми нотками. Сахаронакопляемость 18-20%, при кислотности 7-8 г/л. Дегустационная оценка — 8 баллов.

Виноград «Белый великан» подвержен нападению птиц, пчел и ос, поэтому его гроздья помещают в мешочки из мелкосетчатого материала или из марли.

Сорт «Белый великан» отлично подходит для употребления в сыром виде и в виде консервации на зиму. Ягода содержит много сока и сахаров, поэтому при заготовках соков и компотов хозяйки почти не добавляют сахар. Как винный материал «Белый великан» не используют, так как жалко давить на вино большие вкусные ягоды столового винограда, когда есть множество технических сортов.

Товарность у «Белого Великана» хорошая. Он обладает большими гроздями, средний вес которых более 1,0 килограмма и красивой крупной ягодой с гармоничным вкусом. Пользуется повышенным спросом на рынке. «Белый великан» можно транспортировать на далекие расстояния, он не теряет ягод при перевозке и не лопается.

Сорт «Страшенский» предназначен для употребления в сыром виде и очень хорош как столовый сорт. Также в ягодах много сока, поэтому из него можно готовить вино, а также соки, компоты и другие сладкие заготовки.

Товарность у «Страшенского»хорошая. Он обладает большими гроздями,средний вес которых 1,0 кгикрасивой крупной ягодой с гармоничным вкусом. Пользуется спросом на рынке. Однако гибрид не выдерживает длительную транспортировку.

Благодаря своим внешним и вкусовым качествам гибрид «Талисман» является товарным сортом. Он спокойно переносит транспортировку на небольшие расстояния, держит гроздь и не лопается от перевозок. Хранится эта форма очень хорошо, выдерживая в холодильных камерах от 4 до 6 месяцев при постоянной температуре 8 градусов.

«Талисман» — это столовый сорт, но из него получается прекрасное вино. Также ягоды можно перерабатывать и делать различные консервы на зиму.

Сводная таблица характеристик гибридной формы

Сортнаименование
«Талисман»
Морозостойкость-24 -25′ С
Устойчивость к болезнямСредняя 3 балла
Горошениенет
Содержание сахаравысокое, 18-20%
Ароматслабо мускатный гармоничный
Сырье для винада
Употребление в сыром видеда, столовый сорт
Транспортабельные свойстваСредние, можно перевозить на небольшие расстояния
Прихотливость к землеПлодородные песчаные почвы. Не переносит близости грунтовых вод.
УрожайностьВысокая, более 40 килограммов
ОкрасОкрас ягод от бело-зеленого до, янтарно-желтого.
Форма, размеры ягод, вес ягодыЯгоды в кисти выровнены по размеру, оливовидной формы. Длина порядка 25-40 миллиметров, ширина – 20-30 миллиметров. Виноградины достигают веса 14-25 граммов.

Несмотря на то, что «Талисман» имеет цветок с однополым типом строения, его успешно выращивают, применяя некоторые хитрости агротехники.

 • Избежать проблем с искусственным доопылением легко, подсадив поблизости куст с обоеполым цветком и сходным сроком цветения. Отлично зарекомендовало себя соседство «Талисмана» с «Одесским сувениром», «Изабеллой» и др.
 • Также можно перед цветением и во время обрабатывать кисти препаратами с повышенным содержанием бора и цинка. Это такие препараты как «БороПлюс», «Завязь» и тому подобные.
 • Хороший эффект опыления проявляется и после обработки препаратом «Гедерелин» в концентрации 50мг/л. После такого опыления завязь не будет осыпаться и ягоды сформируются без семян.
Сортнаименование
«Белый великан»
Морозостойкость-22′ С в холодных регионах требует укрытия
Устойчивость к болезнямУстойчив к милдью и филоксере — 5 баллов.
Средняя устойчивость к оидиуму -3 балла.
Средняя устойчивость к грибковым инфекциям винограда.
ГорошениеРедко при перегрузках куста
Содержание сахараОтличное ,18-20%
Ароматмускатный с фруктовыми нотками
Сырье для винада
Употребление в сыром видеда, столовый сорт
Транспортабельные свойстваВысокий уровень, выдерживает перевозку на короткие расстояния
Прихотливость к землеПлодородные песчаные почвы. Не терпит близость грунтовых вод.
Урожайность30 килограммов с куста
Окрасжелто-зеленый с белым пруиновым налетом

Особенности ухода за сортом

Условно все сорта делят на четыре группы:

 • Столовые, предназначенные для употребления в пищу.
 • Винные, уже понятно из названия для чего они нужны.
 • Для сока.
 • Для изюма.

Характеристика

Сорт Византия относят к столовой форме винограда. Одно является среднеспелым растением, срок созревания которого – сто двадцать – сто тридцать дней. Кусты винограда достигают огромных размеров, т.к. он сильнорослый. Сам куст мощный, отличается качественным вызреванием лозы. Цветок у растения обоеполый, поэтому с опылением проблем не будет.

Виноград сорта Византия дает грозди средним весом 1 кг

Плюсы этого сорта:

 • Морозостойкий. Выдерживает морозы до минус двадцать четырех градусов, что плюс для винограда, виноград все же предпочитают расти в тепле.
 • Редко болеет. У него устойчивость к болезням.
 • Хранится и транспортируется. Этот виноград имеет отличный товарный вид. Ее на рынке покупают лучше всех черно окрашенных. К тому же она прекрасно хранится и не портится при транспортировке

Очень высоко ценится форма «Белый великан» за свою устойчивость к болезням. В обычные годы можно выращивать этот гибрид не опасаясь поражения серой гнилью, милдью и оидиумом. В периоды эпидемий этих болезней достаточно провести два-три профилактических опрыскивания для спасения виноградника. Отлично подходит для такой обработки новый современный препарат «ФольконПлюс» и другие химические средства защиты.

Выделим особенности ухода за сортом «Страшенский»:

 • Высадку нового растения в грунт нужно проводить весной.
 • Нагрузка на отдельный куст не более 20 плодовых почек.
 • Противогрибковые опрыскивания лозы после каждого дождя.
 • Обязательно нормирование количества кистей по 1-2 на побеге.
 • Обламывание ненужных побегов, появившихся из прикорневой и стволовой части стебля, чтобы питание не уходило на них за счет гроздей.
 • Также необходимо прищипывание длины гроздей на одну треть во время цветения.
 • Прищипывание пасынков на 1-2 листочка, особенно в районе гроздей.
 • Чеканка кустов в августе, примерно за месяц до полного созревания ягод, чтобы успела вызреть лоза.
 • Начинающие окрашиваться грозди необходимо защищать от летающих насекомых и птиц.
 • В холодных регионах нужно укрывать на зиму.

Старый, но не забытый сорт винограда — Византия

Виноград Византия снова становится известным сортом среди большинства виноградарей. Благодаря особенностям и вкусовым качествам сорта Византия, открываются новые возможности для его применения.
В настоящее время насчитывается несколько тысяч разновидностей этой ягоды.

Их делят на четыре группы:

 • столовые сорта;
 • винные;
 • для производства соков
 • и изюма.

Уже досконально изучены характеристики этой ягоды. Разнообразие формы, цветовой гаммы и вкусовых качеств создаёт неповторимую и уникальную в своём роде композицию любого сорта. Они содержат большой объём клетчатки, микроэлементов, витаминов и он богат антиоксидантами. В плодах тёмного цвета присутствует огромное количество полезных веществ, чем в светлых виноградинах. В них находится до восьмидесяти процентов целебной и плодотворной воды.

Краткая характеристика

Назначение сортастоловый
Срок созревания120 дней
Морозостойкость сортадо -24º С
Форма гроздиконическая
Масса гроздидо 1000 г
Форма ягодокруглая
Цвет ягодот тёмного до чёрного
Размер ягоддо 12 г
Вкусприятный гармоничный
Срок созревания120 дней
Морозоустойчивостьдо -24 градусов

Описание сорта винограда Византия не слишком отличается от стандартных характеристик, но все же имеет некоторые особенности. Растение имеет средний срок созревания, примерно сто двадцать дней, морозоустойчивость до -24 градусов Цельсия. Хорошая устойчивость к болезням. Византия обладает прекрасными товарными показателями и непритязательно при транспортировке, а также в условиях хранения. Куст мощный, сильнорослый, качественное вызревание лозы. Кисть крупная весом до одного килограмма. Гроздь имеет коническую форму, довольно плотная. Виноградинки данного сорта не маленькие до двенадцати грамм округлой формы. Их цвет бывает от тёмных до чёрных. Мякоть сочная, сладкая, с приятным гармоничным вкусом.

Как сажать и ухаживать?

Растить сорт винограда «Византия» интересное и трудоёмкое занятие. Но ни с чем не сравнить удовольствие, которое приходит после долгих месяцев ухода, во время сбора урожая.

Необходимо знать, как правильно сажать сорт винограда «Византия».

 1. Для начала следует выбрать место, решить, когда высаживать саженцы такого сорта или черенки виноградной лозы. Лучше сажать на южной стороне и подальше от высоких деревьев.
 2. В зависимости от то, как развит саженец, тогда помещают их в землю весной или осенью. Черенки, обладая полезными свойствами, могут легко восстанавливаться до состояния материнской лозы, а, значит, и так можно выращивать виноград.
 3. Уход за виноградником заключается в поливе, своевременное внесение удобрений в корневую систему.
 4. Каждый год желательно общипывать, подрезать и обламывать слабые и повреждённые ветки, а молодую поросль срезать.
 5. Подкармливая кустарники органическими удобрениями, можно полностью восполнить потребности винограда и дать питательные вещества растению. Благодаря им повышается урожайность, ускоряется созревание ягод, увеличивается сопротивляемость погодным условиям и основным заболеваниям.

Болезни винограда

Важно знать, как предотвращать болезни и бороться с ними, чтобы заболевание не привело к отсутствию урожая и к гибели всего винограда Византия.

Чтобы защититься от таких болезней, как оидиум, серая и белая гниль, бактериоз, солнечные ожоги виноградных листьев необходимо изучить их характеристики и методы борьбы с ними.

Желательно не допускать засухи, часто поливать кусты, подбирать устойчивые сорта, делать мульчирование почвы, сыпать золу под виноградники, предпринимать высокоштамбовую обрезку, для профилактики обламывать ненужные побеги и листья, регулярно убирать опавшие листья. Заболевания опасны тем, что с кустов, пораженных вирусом, болезнь переходит на здоровые саженцы. Вирусы, грибки и бактерии — это первые возбудители болезней. Погода оставляет тоже свой вклад. Это происходит из-за непредвиденных погодных условий, таких как засуха и холод, повышенная солнечная активность и проливные дожди.

Если придерживаться всех мер борьбы и делать профилактику, то этому сорту любая болезнь будет не страшна.

Лучшие сорта винограда с фото и описанием: от а до я по алфавиту

Мало найдется людей, равнодушных к винограду. Многие с нетерпением ждут его каждый год, а большинство владельцев земельных участков выращивают его сами, чтобы иметь вкусные ягоды бесплатно. Сегодня наш сайт для фермеров предоставит вашему вниманию лучшие сорта винограда по алфавиту с фото — от а до я с описанием. В наш список мы включили только самые популярные среди виноградарей и покупателей гибриды.

Лучшие сорта винограда по алфавиту

Аркадия

Сорт — лидер по урожайности. При двухрукавной формировке можно собрать по 20-30 кг с куста. Грозди крупные — 500-700 г. Вкус ненавязчивый, при полном вызревании появляется вкус мускат. Это, по мнению многих виноградарей, лучший результат скрещивания сортов Кардинал и Молдова. Кожица плотная — не растрескивается. Недавно выведенный сорт Новая Аркадия имеет укороченный срок созревания.

На фото высокоурожайный сорт винограда «Аркадия»

Атос

Сладкий виноград с приятной мармеладная консистенцией. По срокам созревания суперранний. Получил признание из-за простоты ухода и хорошему противостоянию болезням. Это продукт украинской селекции, полученный в результате совмещения характеристик сортов Талисман и Кодрянка. После созревания ягоды могут висеть на кусте целый месяц, не опадая и не растрескиваясь. В описание сорта винограда Атос следует включить тот факт, что он не особо привлекает пчел, но часто становится кормом для птиц.

«Атос»

Византия

Сорт очень похож на Страшенского. Синяя крупная ягода, очень сочная, вкусная, хрустящая. Гроздь висящая, весит 800-1000 г. Не приторный вкус без выраженной кислоты. Сильный высокорослый куст с качественным вызреванием лозы. Описание будет не полным без упоминания об отсутствии склонности к болезням, хорошей выживаемости в низких температурах и высокой товарности ягод.

На фото виноград «Византия»

Восторг

Белый виноград раннего созревания. В его выведении участвовали три сорта: Долорес, Заря Севера и Русский Ранний. Ягоды крупные, на солнце приобретают желтоватый оттенок. В описании достоинств сорта всегда звучит хорошая морозостойкость. Также отмечают высокую урожайность.

Популярный сорт «Восторг»

Гурман

Виноград с изумительными крупными ягодами розового окраса, имеющими во вкусе нотки муската. Отличается хорошей приживаемостью на любых участках. Грозди крупные — от 0,8 до 1,5 кг. Созревание наступает с приходом августа.

На фото сорт «Гурман»

Кардинал

Сорт был выведен в США еще в первой половине прошлого столетия, и с тех пор прижился во многих странах мира. Описание грозди: вес — 300-500 г, длина — 20-30 см, ширина — 15-20 см. Ягоды овальные, фиолетово-красные, крупные. Привкус мускуса присутствует. Кардинал, к сожалению не устойчив к болезням и морозам.

Лучшие гибриды винограда по алфавиту от а до я

Кишмиш Велес

В генотипе присутствует тип Магарач. Характеризуется очень ранним созреванием. Ягоды крупные, без косточек, малинового цвета, с привкусом мускуса. При высокой влажности растрескиваются. Образует крупные грозди — 3-4 кг.

На фото виноград «Кишмиш Велес»

Кодрянка

Появился при скрещивании сортов Молдова и Маршальский. Ягоды крупные, темно-фиолетовые. Продолжая описание, следует упомянуть, что Кодрянке свойственен приятный вкус, плотная, но нежная кожица. Гроздья весят до 1 кг, долго висят несорванными после созревания без потери качества. Сорт стойкий к морозам, отлично хранится, имеет прекрасный товарный вид (смотрите фото). Сорт «Кодрянка» имеет отличный товарный вид

Ливия

Отличается гармоничным вкусом — сочетание кислоты и сахара прекрасно сбалансированно. Достаточно крупные ягоды — до 15 г — содержат много сока и покрыты нежной кожицей. Гроздья большие — до 2 кг. Устойчивость к болезням невысокая.

Сорт винограда «Ливия»

Лора

Сорт хорошо известен в кругах виноградарей и покупателей. Он известен также под названием Флора. Произведен в Одессе путем скрещивания четырех сортов. Ягоды средней величины, белые, плотные, с малым количеством косточек. Невероятно ароматный и вкусный сорт раннего созревания. Выдерживает даже сильные колебания температуры и длительные осадки.

Лучшие сорта винограда по алфавиту

Ляна

Гибрид молдавской селекции. Родители — Чауш белый и Пьерилль. Ягоды светло-зеленого окраса, среднего размера с небольшим количеством семян (смотрите фото). Вес грозди — 250-300 г. Кожица тонкая, вкус приятный, похож на вкус сорта Чауш. Ляна — королева осени. Виноград этого сорта продается с начала сентября до конца октября.

На фото виноград «Ляна»

Подарок Запорожью

Имеет внешнюю схожесть с гибридом Лора. Зеленые ягоды приобретают при полном созревании приятный желтый оттенок. Вес ягодки — 22-24 г, шкурка не ощущается при разжевывании. На вкус отдаленно напоминает яблоко. Гибрид рано созревает и отличается высокой урожайностью. В официальном описании упоминается устойчивость к болезням, морозам и сырости. Требует аккуратной перевозки.

«Подарок Запорожью»

Преображение

Отличие сорта — крупные удлиненные ягоды розового окраса. Ценность для покупателей представляют крупные гроздья — до 1,5 кг и ранее созревание. В описании производителя указана высокая урожайность, быстрая приживаемость и защищенность от грибных болезней. Все это подтверждено виноградарями на практике. Мощные кусты нужно сажать на большом расстоянии.

Сорт винограда «Преображение»

Супер-экстра

Создан на основе популярных сортов Молдова и Талисман. По описанию виноградарей, внешне очень похож на сорт Аркадия (смотрите фото). В остальном они мало похожи. У Аркадии более насыщенный вкус и высокая урожайность. Супер-экстра быстрее созревает и дает крупнее ягоды. Вес грозди средний — 300 г. Необходимо обязательно произвести обработку лозы от болезней.

Лучшие сорта винограда от а до я: «Супер-экстра»

Томайский

Сорт получен из Молдавии. Виноград Томайский приобрел особую популярность из-за высокой устойчивости к болезням. Важная для каждого виноградаря особенность — высокие показатели урожайности. На одном побеге спокойно вызревают 2-3 кисти по 600-1000 г каждая. Хорошо переносит морозы. Вкус приятный с послевкусием черешни.

Сорт винограда «Томайский»

Тасон

Ягоды этого гибрида винограда можно ставить на стол уже в конце второго месяца лета. К середине августа он набирает особенно насыщенный вкус и окрас. Сочетание хрустящей мякоти, тонкой кожицы и великолепного аромата с нотами мускуса привлекают гурманов всего мира. Гроздья достигают 700-800 г. Устойчивости к грибам и бактериям, к сожалению, нет. Необходима регулярная обработка.

Фавор

Сорт активно выращивается в России и соседних странах. Был получен при соединении характеристик сорта Талисман и Кишмиш Лучистый. Ягоды темные, красивого товарного вида, максимальный вес — 20 г. Мякоть средней плотности. Вес грозди — от 600 до 100 г. При перевозке ягоды не мнутся.

Сорта винограда по алфавиту: «Фавор»

Изучив отзывы знающих людей мы подобрали для вас список самых лучших сортов винограда по алфавиту с фото: от а до я с описанием. Надеемся, вы не разочаруетесь в своем выборе.

Смотрите видео об этих и других сортах винограда

Ссылка на основную публикацию